L'AL21 és un sistema de gestió global a curt, mig i llarg termini en el qual s'estableixen uns objectius ambientals, econòmics i socials, mesurables i avaluables periòdicament, a fi d'aconseguir, amb la participació activa del Fòrum Ciutadà, la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida per als ciutadans i ciutadanes del municipi. Això es tradueix en l'elaboració d'un Pla d'Acció, elaborat per l'Ajuntament amb la col·laboració ciutadana i validat per la Comissió Balear de Medi ambient, que és el document bàsic a l'efecte d'arribar a una major sostenibilitat en el municipi referit. També s'estableix un Pla de Seguiment i d'Avaluació, tan important com el Pla d'Acció, mitjançant el qual es verificarà l'execució dels projectes i se n'informarà regularment a la Comissió Balear de Medi ambient, que serà l'encarregada de decidir la permanència del municipi en el registre del21, creat per la Conselleria de Medi Ambient. D'aquesta manera, l'Agenda Local 21 pot ser considerada com una eina ambiental de primer ordre, com també un nexe entre l'Ajuntament i el sentir ciutadà. Suposa un procés llarg, no exempt de costos i complicacions, que no s'esgota amb l'aprovació i inscripció en el citat registre sinó que exigeix, si volem que sigui eficaç, un continu treball de seguiment i d'execució de projectes que conten amb mitjans humans i econòmics. És per de mor d'això que la implantació d'Agenda Local 21 en el municipi comptarà amb subvencions concedides pels diferents organismes de l'administració, a través de les conselleries competents i del propi Ajuntament.